Jaarvergadering

Van maandag tot en met vrijdag is er iedere dag iets te doen bij Club 50Plus Noorden. Loop gewoon eens naar binnen en proef de sfeer. 

Samen is het leuker én kom je verder.

Jaarvergadering 2023

Uitnodiging

Hierbij nodigen wij u uit voor de Jaarvergadering van Club 50Plus Noorden. Deze wordt gehouden op woensdag 3 mei 2023 in de Rietzanger. Aanvang: 13:30 uur Agenda
 1. Opening door de voorzitter a.i.
 2. Notulen jaarvergadering 11 mei 2022 bijlage 1
 3. Jaaroverzicht 2022 door de secretaresse bijlage 2
 4. Financieel verslag 2022 door de penningmeester bijlage 3
 5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid + reservelid kascommissie bijlage 4
 6. Goedkeuring financieel verslag Club 50plus 6.a Decharge voor het bestuur club 50plus
 7. Toelichting op de financiën van Stichting Instandhouding vh gebouw, stichting Voorzieningenfonds en onderhoudsplan.
  Toelichting door dhr. A. van Klaren, penningmeester stichting instandhouding, 
  7.a: Goedkeuring financieel verslag Stichting Voorzieningenfonds
  7.b: Decharge voor het bestuur Stichting Voorzieningenfonds
 8. Verkiezingen: Het bestuur heeft nog een vacature voor de functie van voorzitter en zoekt nog nieuwe bestuursleden. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich bij het bestuur aanmelden tot uiterlijk 26 april.
 9. Overige mededelingen/voorstellen vanuit het bestuur:
 10. Wat verder ter tafel komt/rondvraag.
 11. Sluiting
De vergaderstukken worden uiterlijk 21 april per email toegestuurd aan de leden van de Club 50Plus Noorden. Vanaf die datum zijn de stukken ook te raadplegen via de website (www.club50plusnoorden.nl) en liggen deze ter inzage in de Rietzanger. Na de vergadering is er gelegenheid tot gezellig samenzijn. Graag tot woensdag 3 mei in de Rietzanger. Met vriendelijke groet, Namens het bestuur van Club 50plus Noorden, Mw. M. van Capel, secretaresse