Jaarvergadering

Van maandag tot en met vrijdag is er iedere dag iets te doen bij Club 50Plus Noorden. Loop gewoon eens naar binnen en proef de sfeer. 

Samen is het leuker én kom je verder.

Jaarvergadering 2024

Uitnodiging

Hierbij nodigen wij u uit voor de

JAARVERGADERING VAN CLUB 50 PLUS NOORDEN

Deze wordt gehouden op

WOENSDAG 1 MEI 2024

IN DE RIETZANGER

AANVANG: 13:30 UUR

AGENDA:

 1. Opening en vaststelling van de agenda door de voorzitter a.i.
 2. Notulen jaarvergadering 3 mei 2023. Zie bijlage 1
 3. Jaaroverzicht 2023 door de secretaris. Zie bijlage 2
 4. Financieel verslag Club 50Plus 2023 door de penningmeester. Zie bijlage 3
 5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid + reservelid kascommissie. Zie bijlage 4
 6. Goedkeuring financieel verslag Club 50plus
  1. Decharge voor het bestuur club 50plus
 7. Toelichting op de financiën van Stichting Verenigingsgebouw en Instandhouding vh gebouw, stichting Voorzieningsfonds Club 50plus Noorden en onderhoudsplan.
  Toelichting door dhr. A. van Klaren, penningmeester stichting verenigingsgebouw,
  1. Goedkeuring financieel verslag Stichting Voorzieningsfonds
 8. Verkiezingen:
  – Aftredend en herkiesbaar zijn: Anneke Kentrop, Joop Leliveld en Hennie Toonen
  – Voordracht nieuwe kandidaten door het bestuur: Liesbeth Nieuwenhuizen en Ted van den Boogaard.
  – Het bestuur stelt voor om Hennie Toonen te benoemen tot voorzitter van Club 50Plus Noorden. Goedkeuring van de algemene ledenvergadering wordt gevraagd.
  – Kandidaten voor een bestuursfunctie van Club 50Plus Noorden, kunnen zich aanmelden bij het bestuur tot uiterlijk 26 april met ondersteuning van 35 handtekeningen van leden van Club 50Plus Noorden (zijnde 1/10evan het aantal leden van Club 50Plus Noorden).
 9. Overige mededelingen/voorstellen vanuit het bestuur:
  – Presentatie interieur door Liesbeth Nieuwenhuizen
 10. Wat verder ter tafel komt/rondvraag.
 11. Sluiting

De vergaderstukken worden uiterlijk 18 april per email toegestuurd aan de leden van de Club 50Plus Noorden. Vanaf die datum zijn de stukken ook te raadplegen via de website (www.club50plusnoorden.nl) en liggen deze ter inzage in de Rietzanger.

Na de vergadering is er gelegenheid tot gezellig samenzijn.

Graag tot woensdag 1 mei in de Rietzanger.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Club 50plus Noorden,

Mw. M. van Capel, secretaris