Samen is het leuker én kom je verder.

Club 50 Plus Noorden verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren met deze Privacy verklaring..

Privacy verklaring

Club 50 Plus Noorden verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacy verklaring geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Club 50 Plus Noorden.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets zegen over u. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie) van deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.
Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw (voor)naam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Club 50Plus Noorden persoonsgegevens?

Club 50 Plus Noorden verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • Leden en vrijwilligers
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar Club 50 Plus een relatie mee heeft, wil krijgen of heeft gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

Als u lid wordt van Club 50 Plus Noorden of een andere relatie met ons wilt aangaan, hebben we uw persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid en/of aanmelden bij Zorg en Zekerheid ten behoeve van de collectieve zorgverzekering. Daarom vragen wij u uw persoonlijke gegevens in te vullen op ons aanmeldingsformulier:

Op het aanmeldingsformulier vragen wij de volgende persoonlijke gegevens van u:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer (ten behoeve van de jaarlijkse automatische incasso van het lidmaatschap).
 • E-mailadres (ten behoeve van het toesturen van onze maandelijkse nieuwsbrief en overige informatie over de activiteiten van Club 50 Plus Noorden.
 • Huwelijksdatum (indien van toepassing).

Deze gegevens worden verwerkt in de algemene ledenlijst van Club 50 Plus Noorden.

Hoe gaat Club 50 Plus met uw persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en bewaard niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging.

Wie kan er bij uw persoonsgegevens:
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in de algemene ledenlijst van Club 50 Plus Noorden.

 • Het bestuur wijst een van de bestuursleden aan als verantwoordelijk persoon voor het bijhouden van de algemene ledenlijst.
 • De algemene ledenlijst wordt alleen beschikbaar gesteld aan overige bestuursleden van de Club 50 Plus en dan alleen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de door het bestuur toegekende taken van het bestuurslid. Dit betreft o.a.
  • De penningmeester: heeft toegang tot de gegevens t.b.v. de jaarlijkse automatische incasso van het lidmaatschap.
  • De secretaris: heeft toegang tot de gegevens t.b.v.
   • het versturen van de jaarlijkse nota lidmaatschap,
   • het versturen van uitnodigingen en vergaderstukken voor de jaarvergadering,
   • het versturen van uitnodigingen voor de vrijwilligersmiddag, de nieuwjaarsreceptie en overige.
   • Het versturen/verzorgen van attenties bij jubilea, verjaardagen of ziekte.
   • versturen van het jaarboekje/jaarprogramma.
  • Een bestuurslid heeft toegang tot de gegevens t.b.v. het versturen van de maandelijkse nieuwsbrief.
  • Een aantal vrijwilligers hebben toegang tot beperkte gegevens t.b.v. het rondbrengen van de nieuwsbrief in de wijken.
  • Een aantal vrijwilligers hebben toegang tot beperkte gegevens t.b.v.:
   • De roosters voor schoonmaken van het gebouw
   • De roosters voor barbezetting tijdens activiteiten zoals SOOS-middag en bridge-avond.
  • In het draaiboek “gebruik van de Rietzanger” worden telefoonnummers van vrijwilligers/coördinators van activiteiten gemeld. Het draaiboek ligt in een kast in de keuken van het clubgebouw. De keuken is alleen toegankelijk voor bevoegden.

Gegevens aan derden:

Wanneer een lid van Club 50Plus heeft aangegeven gebruik te willen maken van de collectieve verzekering van Zorg en Zekerheid, zal Club 50 Plus op verzoek van Zorg en Zekerheid het lidmaatschap van de desbetreffende persoon moeten bevestigen.
Verder verstrekt Club 50 Plus Noorden uw gegevens niet aan derden, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven.

U heeft ten alle tijden zelf recht op inzage van de registratie van uw persoonlijke gegevens door Club 50 Plus Noorden.

Verwerkt Club 50 Plus Noorden ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Club 50 Plus Noorden verwerkt alleen bijzondere gegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u dat van ons vraagt.