Nieuwsbrief  augustus 2019
Beste leden:
ZOMER. Ja het is zomer en boven de 40 graden Pffffffffff!!
Veel activiteiten liggen stil tot 1 september, maar er zijn er ook een paar, die gewoon doorgaan. Zoals SOOS, Koersbal, Jeu de Boules en de maandelijkse fietstocht.
Jubileum
September is ook de maand dat wij ons jubileum vieren.
21 september zal het feest zijn. Hou de Nieuwsbrief dus in de gaten.
Activiteitenochtend
In verband met het jubileumfeest op 21 september, zal de activiteitenochtend op 20 september vervallen!
Onze leden:
Overleden: Mevr. Riet Hoogervorst     Dhr. Wim Verhage
We wensen de familie en andere nabestaanden de komende tijd veel sterkte toe.
Informatiebijeenkomst Vrijwilligers
Sinds Rinus Kas in maart 2019 zijn taken als beheerder van het clubgebouw De Rietzanger heeft neergelegd zijn er wat wijzigingen gekomen in de taken die we van onze vrijwilligers vragen. Om deze wijzigingen eens met onze vrijwilligers door te spreken willen wij eens met onze vrijwilligers om de tafel.
Ook leden die eventueel vrijwilliger willen worden zijn van harte uitgenodigd voor deze informatiebijeenkomst.
Deze bijeenkomst wordt gehouden op: woensdag 28 augustus om 19:30 uur in de Rietzanger.
Biljarten:
Volgende speeldata: Dinsdag 3 september 18.30 uur “vrij” biljarten en Vrijdag 6 september beginnen we weer met de competitie libre.
Bingo:
De volgende bingomiddag is op woensdag 18 september. Zoals we gewend zijn beginnen we om 14.00 uur.
Fietsen:
Op 21 Augustus wordt er weer gefietst. Er wordt vertrokken vanaf het parkeerterrein tegenover de kerk om 9.30 uur. De kosten zijn € 0,50 en eventuele informatie bij J. Goes (0653259971) of
J. Leliveld (0172-409148). We rijden mee op eigen risico.
Bij slecht weer wordt er niet gereden.
Cursus Scootmobiel rijden:
De scootmobielwerkgroep van PGSN nodigt u graag uit voor de scootmobielcursus. Deze cursus vindt plaats op maandag 2 september 2019 in Sporthal De Steupel, Maarten Freeke Wijhe 2, 2421 TP Nieuwkoop.
De cursusdag wordt georganiseerd in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, Stichting Welzijn Nieuwkoop, het WMO-loket, Politie, EHBO en leverancier Welzorg.
Tijdens de cursus krijgt u uitleg over het veilig deelnemen aan het verkeer en worden een aantal veel voorkomende situaties geoefend.
U kunt hierdoor veiliger en met meer plezier aan het verkeer deelnemen.
Het programma van de cursus treft u hierbij aan. Voor deelname aan de cursus vragen wij een kleine bijdrage van € 12,50. Dit bedrag kunt u voor 2 september overmaken op rekeningnummer NL69RABO0137284659 van PGSN Nieuwkoop
PROGRAMMA SCOOTMOBIEL DAG 2 SEPTEMBER 2019
Ochtendprogramma 09.30-12.30 uur
Praktijk en theorie verkeersregels en verkeersgedrag voor scootmobielrijders
Pauze
Een vaardigheidsparcours met hindernissen
Lunch
Middagprogramma 14.00-16.00 uur
Een tocht in de dorpskern Nieuwkoop onder begeleiding van o.a. medewerkers van Veilig Verkeer Nederland
Afsluiting en uitreiking bewijs van deelname
U bent vanaf 09.00 uur welkom
Voor aanmelden en inlichtingen kunt u contact opnemen met Anneke Rothuizen, telefoonnummer 0172 408001.
Nieuwsbrief:
De nieuwsbrief wordt in principe per email verstuurd. Dit geniet ook onze voorkeur.
Mocht u toch liever een papieren versie hebben, dan kunt u deze uit de Rietzanger
meenemen. Wij verzoeken u vriendelijk wanneer er adreswijzigingen zijn, deze zo spoedig
mogelijk aan ons door te geven, zodat wij onze lijsten kunnen aanpassen
Website/e-mail adres:
Op onze website(www.club50plusnoorden.nl) kunt u alles vinden over onze
Club 50 Plus Noorden.
emailadres: rietzangernoorden@hotmail.nl
Het bestuur